xmas christmas
xmas candles
christmas xmas
christmas
xmas
christmas xmas

Notification


جستجو پیشرفته


فناوری اطلاعات
(موارد موجود: 103عدد)

 عنوان : مدیریت تولید

 محصول : کتاب

 قیمت : 0 تومان


 عنوان : مدیریت فرایند کسب وکار وکارت امتیازی متوازن

 محصول : کتاب

 قیمت : 0 تومان


 عنوان : تفکر استراتژیک

 محصول : کتاب

 قیمت : 0 تومان


 عنوان : مباحث کاربردی رفتار سازمانی:راهنمای عمل مدیران وکارکنان

 محصول : کتاب

 قیمت : 0 تومان


 عنوان : خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک

 محصول : کتاب

 قیمت : 0 تومان


 عنوان : مدیریت امور اداری

 محصول : کتاب

 قیمت : 0 تومان


 عنوان : ما ومدرنیت

 محصول : کتاب

 قیمت : 0 تومان


 عنوان : آشنایی مدیران با قوانین ومقررات تعاون

 محصول : کتاب

 قیمت : 0 تومان


 عنوان : فرآیند مدیریت دانش با نگرش کاربردی- ملیکا ملک آرا

 محصول : کتاب

 قیمت : 0 تومان


 عنوان : مدیریت پیامبر اکرم در اسلام

 محصول : کتاب

 قیمت : 0 تومان


 عنوان : مدیریت پایگاه داده

 محصول : کتاب

 قیمت : 0 تومان


 عنوان : دویصد نکته برای مدیریت ریسک باPERT MASTER

 محصول : کتاب

 قیمت : 0 تومان