xmas christmas
xmas candles
christmas xmas
christmas
xmas
christmas xmas

Notification


جستجو پیشرفته


فناوری اطلاعات
(موارد موجود: 121عدد)

 عنوان : گزیده مقالات سی وپنجمین همایش بین المللی منابع انسانی

 محصول : کتاب

 قیمت : 0 تومان


 عنوان : رفتار سازمانی پیشرفته

 محصول : کتاب

 قیمت : 0 تومان


 عنوان : مدیریت وکنترل پروژه

 محصول : کتاب

 قیمت : 0 تومان


 عنوان : مدیریت عمومی با نگرش کاربردی

 محصول : کتاب

 قیمت : 0 تومان


 عنوان : مدیریت بحران و ایمنی در بنادر

 محصول : کتاب

 قیمت : 0 تومان


 عنوان : هانی پات وهانی نت

 محصول : کتاب

 قیمت : 0 تومان


 عنوان : استراتژی و مدیریت رهبری

 محصول : کتاب

 قیمت : 0 تومان


 عنوان : تئوری های مدیریت

 محصول : کتاب

 قیمت : 0 تومان


 عنوان : مدیریت نه حکومت

 محصول : کتاب

 قیمت : 0 تومان


 عنوان : پنجاه واقعیتی که جهان را باید دگرگون کنند

 محصول : کتاب

 قیمت : 0 تومان


 عنوان : مدیریت استعدادها

 محصول : کتاب

 قیمت : 0 تومان


 عنوان : مدیریت بحران

 محصول : کتاب

 قیمت : 0 تومان