xmas christmas
xmas candles
christmas xmas
christmas
xmas
christmas xmas

Notification


جستجو پیشرفته


فناوری اطلاعات
(موارد موجود: 110عدد)

 عنوان : مدیریت بحران

 محصول : کتاب

 قیمت : 0 تومان


 عنوان : برند قدرتمند

 محصول : کتاب

 قیمت : 0 تومان


 عنوان : مدیریت تولید

 محصول : کتاب

 قیمت : 0 تومان


 عنوان : کار وفناوری

 محصول : کتاب

 قیمت : 0 تومان


 عنوان : راهنممای جامع وعملی برای توید محتوا

 محصول : کتاب

 قیمت : 0 تومان


 عنوان : تفکر سیستمی

 محصول : کتاب

 قیمت : 0 تومان


 عنوان : آینده نگاری فناوری

 محصول : کتاب

 قیمت : 0 تومان


 عنوان : مدیریت تولید

 محصول : کتاب

 قیمت : 0 تومان


 عنوان : مدیریت فرایند کسب وکار وکارت امتیازی متوازن

 محصول : کتاب

 قیمت : 0 تومان


 عنوان : تفکر استراتژیک

 محصول : کتاب

 قیمت : 0 تومان


 عنوان : مباحث کاربردی رفتار سازمانی:راهنمای عمل مدیران وکارکنان

 محصول : کتاب

 قیمت : 0 تومان


 عنوان : خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک

 محصول : کتاب

 قیمت : 0 تومان