xmas christmas
xmas candles
christmas xmas
christmas
xmas
christmas xmas

Notification


جستجو پیشرفته


(موارد موجود: 24عدد)

 عنوان : آمار برای دانشجویان رشته ای اقتصاد وبازرگانی

 محصول : کتاب

 قیمت : 0 تومان


 عنوان : مفاهیم پایه ای احتمال وآمار

 محصول : کتاب

 قیمت : 0 تومان


 عنوان : مقدمه ای بر نظریه آمار

 محصول : کتاب

 قیمت : 0 تومان


 عنوان : تاریخ علم آمار

 محصول : کتاب

 قیمت : 0 تومان


 عنوان : مفاهیم و روش های آماری

 محصول : کتاب

 قیمت : 0 تومان


 عنوان : راهنمای آسان تحلیل آماری باSPSS

 محصول : کتاب

 قیمت : 0 تومان


 عنوان : نخستین درس احتمال

 محصول : کتاب

 قیمت : 0 تومان


 عنوان : نخستین درس احتمال

 محصول : کتاب

 قیمت : 0 تومان


 عنوان : آمار و احتمال

 محصول : کتاب

 قیمت : 0 تومان